Açık Rıza Metni

Sayın İlgili,

Firmamız ve İş Ortaklarında gerçekleştireceğiniz alışveriş sebebiyle tarafımızla paylaşmış olduğunuz E-Devlet sistemine bağlantı izni; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

 

Vermiş olduğunuz izin ile erişilecek bilgiler

 

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İkamet Bilgileri
 3. Adına Kayıtlı Cep Telefonu Numaraları
 4. Öğrenim Durumu
 5. Adına Kayıtlı Araçlar ve Durumu
 6. Vergi Durumu
 7. İcra Dosyaları
 8. Dava Dosyalarım
 9. Tapu Bilgileri ve Durumu
 10. Kurum Borç Bilgileri (Mobil İşletmeciler/Sabit Şebeke İşletmecileri/İnternet Servis Sağlayıcıları/Kablolu TV/Uydu Platform)
 11. Resmi Kimlik Bilgileri (Pasaport /  Sürücü Belgesi / Kimlik Kartı)
 12. Çiftçilik bilgisi
 13. Tarım bilgisi

 

Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili olarak ;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz

 

TECHFİN YAZILIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Tarafımıza vermiş olduğunuz onay ile erişilen bilgileriniz 2 yıl süre ile muhafaza edilecektir.

Aşağıdaki bölümü onaylayarak/imzalayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak anladığımı ve rıza gösterdiğimi kabul,  beyan ve taahhüt ederim.